Sluit
0 resultaten
0 results
X
Sluit
 • Terug
 • Verlanglijst
 • Bestellingen
 • Instellingen
 • Terug

Oplossingen voor kopers

 • Corporate
 • NGO's en scholen
 • Openbare instellingen
 • Overheidsinstellingen
 • Verhuur Pakketten
 • Raadpleging

Oplossingen voor aannemers

 • Architectuur Studio's
 • Commercieel vastgoed
 • Co-working ruimtes

Second Life oplossingen

 • Hergebruik
 • Renovatie
 • Recycling
 • Upcycling

Algemene Voorwaarden Relieve Group

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de wederzijdse verplichtingen van Relieve Group bij alle diensten uitgevoerd door Relieve Group met hoofdkantoor op Avenue Brugmann 85, 1190 Forest geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0782560762, hierna de "verkoper" genoemd, en elke professionele koper of elke consument die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna de "koper" genoemd.

Door het vakje voor acceptatie van de algemene voorwaarden aan te vinken bij het plaatsen van zijn bestelling, erkent de koper uitdrukkelijk dat hij toegang heeft gehad tot deze voorwaarden, dat hij ze heeft gelezen, begrepen en zonder voorbehoud heeft geaccepteerd, aangezien elke bestelling van een product via onze website de raadpleging en uitdrukkelijke acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden veronderstelt. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen door de klant worden opgeslagen of afgedrukt.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die het voorwerp zijn van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. Het is overeengekomen dat de uitdrukkelijk geaccepteerde bijzondere bepalingen voorrang hebben op de algemene bepalingen, in geval van onenigheid. Bovendien is het uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de klant en die van Relieve Group, alleen de laatste van toepassing zijn.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht waren op de datum van de bestelling door de koper.

Onderstaande termen worden als volgt gedefinieerd:

Koper: elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en volledige rechtsbevoegdheid heeft of, bij gebrek daaraan, de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. In dit laatste geval is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

Consument: elke natuurlijke persoon die producten op de markt verwerft of gebruikt voor doeleinden die elk professioneel of commercieel karakter uitsluiten.

Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke in de catalogus op de website van de verkoper worden gepubliceerd, zolang de voorraad strekt.

Elk product wordt vergezeld van een beschrijving opgesteld door de verkoper op basis van de beschrijving die door de leverancier is doorgegeven.

De foto's in de catalogus zijn strikt informatief en geven een getrouw beeld maar hebben geen contractuele waarde aangezien ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen.

Bestelling

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet verplicht:

 • Meer dan 18 jaar oud zijn
 • Het identificatieformulier invullen of zijn klantnummer geven als hij er een heeft;
 • Het online bestelformulier invullen door alle referenties van de gekozen producten of diensten te geven;
 • Zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd;
 • Erkennen dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze heeft geaccepteerd;
 • Betaling verrichten onder de voorziene voorwaarden;
 • Zijn bestelling en betaling bevestigen.

Relieve Group zal automatisch een volledige schriftelijke samenvatting van de bestelling per e-mail sturen (bestelde producten, betaald bedrag exclusief en inclusief BTW, leveringsmethode, datum en tijd van afhaling en plaats van afhaling).

De verkoop wordt geacht perfect te zijn bij de bevestiging van de bestelling door de verkoper.

Er wordt geen verzending van goederen uitgevoerd zonder bevestiging van de bestelling en volledige ontvangst van de betaling ervan.

De producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Bij onbeschikbaarheid van een artikel zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren. Deze heeft dan de mogelijkheid om te wachten (bij tijdelijke onbeschikbaarheid) of de bestelling van de niet beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren.

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de bestelling, onze diensten en de levering van de goederen, evenals alle relaties tussen de koper en de verkoper.

Levering - transport

Leveringen worden gedaan op het adres dat op de bestelbon staat, dat alleen kan zijn in het geografische gebied dat in artikel 8 van deze algemene voorwaarden wordt genoemd; door ophalen op een aangegeven locatie naar keuze van de koper tijdens zijn bestelling. 

In geval van afwezigheid bij levering op het door de koper opgegeven adres, kan deze binnen 48 uur contact opnemen met de verkoper om een andere leverdatum af te spreken. Bij gebreke daarvan, of als de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor om nakoming van het contract te eisen of om te overwegen, na voorafgaande ingebrekestelling, dat dit contract van rechtswege is beëindigd op kosten van de koper. In dit laatste geval zal de verkoper een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs behouden als schadevergoeding.

In geval van verkoop aan een consument wordt de goederen vervoerd op risico van de verkoper tot aan de levering van de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres. 

Bij verkoop aan een professional vindt het transport plaats op risico van de koper.

De leveringstermijnen bedragen 15 dagen vanaf de ontvangst van de betaling. 

In geval van vertraging in de levering, indien deze minimaal vijftien werkdagen bedraagt en alleen in het kader van een niet-gepersonaliseerde bestelling (regelmatig op voorraad artikel), kan de koper afzien van zijn aankoop zonder vergoeding, voor geen van beide partijen, mits hij de verkoper per e-mail op de hoogte stelt binnen de 3 dagen na de melding van de vertraging in de levering door de verkoper. De koper zal dan worden terugbetaald via bankoverschrijving op zijn bankrekening voor het totale bedrag van zijn bestelling inclusief verzendkosten (indien aangegaan bij de bestelling) binnen de 15 werkdagen. Beide partijen zullen dan volledig worden ontheven van hun respectieve verplichtingen.

In ieder geval ontheffen de volgende omstandigheden de verkoper van zijn verplichtingen met betrekking tot de termijn: 

 1. Gevallen van overmacht (inclusief, maar niet beperkt tot, technische incidenten, leveranciersvertraging en gebrek aan arbeidskrachten);
 2. Als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd; 
 3. Als er wijzigingen worden beslist door de klant na de bestelling; 
 4. Als de klant ons niet de gewenste informatie verstrekt binnen de opgegeven termijn.

Tarieven

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, worden aangegeven in euro's inclusief alle belastingen voor werknemers en exclusief BTW voor organisaties (BTW en andere toepasselijke belastingen).

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden apart vermeld bij de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Echter, de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn die welke gelden op het moment van de bevestiging daarvan. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het BTW-tarief die plaatsvinden voor de leveringsdatum door te berekenen in zijn prijzen.

Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt per bankkaart, Visa of Mastercard.

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper totdat de koper de bestelling volledig heeft betaald.

Elke claim moet worden ingediend per brief naar het hoofdkantoor van de verkoper of per e-mail naar het adres Avenue Brugmann 85, 1190 Forest België binnen 8 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur. Bij gebreke hiervan zal de factuur worden geacht door de klant te zijn aanvaard.

Geografische gebieden

Wij leveren alleen in de volgende landen: België

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Eenmaal zijn wil uitgedrukt, heeft hij een nieuwe termijn van 14 dagen om het goed terug te sturen. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Dit recht is alleen van toepassing voor de B2C-medewerkersportal. Dit recht is niet van toepassing in B2B, dat wil zeggen via het Relieve-platform met de begunstigde organisaties. 

De consumentenkoper kan ook de procedure uitvoeren door ons het volgende formulier terug te sturen: https://economie.fgov.be

Wettelijke garantie

De koper die handelt voor privédoeleinden profiteert van de wettelijke garantie van twee jaar en andere rechten onder de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper te informeren over het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de dag waarop de consument het gebrek heeft geconstateerd.

Voor tweedehandsgoederen is de garantieperiode één jaar vanaf de levering van het goed.

Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestonden op het moment van levering van de goederen. Gebreken of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, verwaarlozing en slijtage, worden niet gedekt door de garantie. Evenzo zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet door onze diensten zijn geaccrediteerd, leiden tot annulering van de garantie.

De factuur of leveringsbon fungeert als garantiebewijs en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden gepresenteerd.

Voor een professional of organisatie wordt een garantie van 6 maanden toegepast als het materiaal defect is of met bewijs van non-conformiteit. Het zal dan worden terugbetaald of omgeruild voor een tegoed op het platform.

Klantenservice

Voor eventuele klachten is ons team 7 dagen per week beschikbaar via e-mail op het volgende adres: infobe@relievefurniture.com

Terugbetaling

De terugbetaling vindt uiterlijk binnen 14 werkdagen plaats na de datum van ontvangst van de goederen waarop de herroepingsaanvraag betrekking heeft of na de datum van ontvangst van het bewijs van terugzending van de genoemde goederen. De terugbetaling zal worden gedaan op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

Dit is niet van toepassing op professionals.

Verantwoordelijkheden

De verplichtingen die de verkoper aangaat in het proces van online verkoop, worden gekwalificeerd als middelenverbintenissen in de zin van artikel 5.72 van het Burgerlijk Wetboek. Zijn aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet en online betalingen, zoals dataverlies, inbraak, virussen, serviceonderbreking, of andere onvrijwillige problemen. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet direct of indirect worden ingehouden, om welke reden en op welke grond dan ook, in geval van een fout begaan in de uitvoering van zijn diensten, zelfs ernstig, behalve in geval van opzet of moedwillige fout. In afwijking van artikel 5.229 van het Burgerlijk Wetboek en behalve in geval van opzet, is de verkoper niet aansprakelijk voor fouten begaan door zijn assistenten (ondergeschikten, onderaannemers, enz...) bij de uitvoering van de diensten en, bijgevolg, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die deze fouten aan derden zouden kunnen toebrengen.

De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van fabrikanten en/of partners zijn informatief en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie afkomstig van deze sites.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het product geleverd door de verkoper. Hij verklaart dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt bij het plaatsen van de bestelling. De verkoper wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onjuistheid van de informatie die door de koper aan hem is verstrekt.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze site, evenals de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, mogelijke films, gegevens, databases, software, domeinnamen, logo's en elk ander element dat erop voorkomt, blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en met welk middel dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - is strikt verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van Relieve Group SRL. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot civiele, commerciële en/of strafrechtelijke vervolging.

Persoonsgegevens

De klant wordt geïnformeerd dat persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met het contract (document dat het aanbod of de overeenkomst ondersteunt) strikt vertrouwelijk zijn. Deze gegevens worden verzameld en verzameld voor boekhoudkundige doeleinden en goed contractbeheer, evenals het dossier in het kader van de levering van goederen en/of volgende diensten: ordertracking, levering en boekhouding. De klant wordt geïnformeerd dat als ze ons niet de juiste gegevens verstrekken, dit in sommige gevallen de vlotte uitvoering van het contract kan belemmeren. Als de gegevens ons onjuist of onnauwkeurig zijn verstrekt, kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gehouden.

De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden beheerd door de gegevensverwerkingsmanager, geïdentificeerd door hun naam, voornaam, telefoon en indien een bedrijf, de naam, het adres, het btw-nummer en de status van het bedrijf.

De verzamelde gegevens omvatten: de naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, btw-nummer indien van toepassing.

Deze gegevens worden bewaard gedurende 1 jaar na de bestelling. Nadat deze periode is verstreken, worden boekhoudkundige en/of juridische gegevens gearchiveerd en worden andere gegevens gewist.

In overeenstemming met verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant recht op toegang tot gegevens, een recht op rectificatie of verwijdering van deze. De klant heeft ook het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens aan te vragen, om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens en het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens.

Ze kunnen ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor doeleinden die vreemd zijn aan die van het goede beheer van hun dossier, indien van toepassing.

Als u vragen heeft over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Relieve Group zet zich in om alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de bescherming van de gegevens van de klant te waarborgen. Het verbindt zich in dit opzicht tot een middelenverplichting.

De klant, als ze het gevoel hebben dat ze zijn geschaad in het kader van de bescherming van hun persoonlijke gegevens, kan contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Vrijwaringsclausule

De ongeldigheid, niet-toepasbaarheid of illegaliteit van een van de clausules in een van de contracten overeengekomen tussen partijen (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten) leidt op geen enkele manier tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere bepalingen van het contract. Alle clausules blijven volledig geldig.

Geschillen

Met uitzondering van betalingsprocedures, verbinden de partijen zich ertoe te proberen om via bemiddeling of verzoening elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst op te lossen.

Dit zal beginnen uiterlijk de 15e duidelijke dag volgend op het verzoek om bemiddeling of verzoening dat door een van de partijen aan de andere partij is meegedeeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de partijen, kan de duur van de bemiddeling of verzoening niet langer zijn dan 30 duidelijke dagen. Zodra deze periode is verstreken, zijn de partijen weer vrij om hun geschil voor de rechtbanken en tribunalen in te dienen.

De koper die handelt voor privédoeleinden heeft in geval van een geschil de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Consumentenbemiddelingsdienst. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden kan worden verkregen via de link http://www.mediationconsommateur.be/fr.

Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd, behalve in geval van dwingende wettelijke bepalingen die anders bepalen.

Het toepasselijke recht is het Belgische recht, in het Frans.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen.